top of page

Privacyverklaring

Scientia Una Sanitatis, studievereniging Klinische Gezondheidswetenschappen UMC Utrecht, gevestigd te Amersfoort

Artikel 1 Contactgegevens:
Website

Adres 

Postbus 85500, Huispostnummer HB 4.05

Utrecht (stad)
Mail
Secretarissus@umcutrecht.nl

 

Artikel 2 Persoonsgegevens

SUS verwerkt de volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens: Voor- en achternaam, initialen, geslacht, geboortedatum

 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres

 • Opleidingsgegevens: status opleiding, opleidingsrichting

 • Beeldmateriaal: foto’s en video-opnames van activiteiten

 • Betaalgegevens: toestemming betaalverzoek

De gegevens worden bewaard binnen Office365. Voor vragen over het benaderen van de gegevens, neem contact op met onze secretaris via secretarissus@umcutrecht.nl

 

Artikel 3 Bijzondere en/of gevoelige gegevens

De website en/of vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Er kan niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 is. Om te voorkomen dat de gegevens van kinderen verzameld worden zonder toestemming van hun ouders, raden wij hen aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretarissus@umcutrecht.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Artikel 4 Doel
SUS bewaart uw gegevens voor:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie over activiteiten

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • SUS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Artikel 5 Geautomatiseerde besluitvorming

 

Artikel 6 Termijn bewaren gegevens

SUS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle gegevens genoemd in Artikel 2 worden bewaard zo lang u lid bent.
Bij uittreden of bij overlijden hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 

 • Persoonsgegevens, contactgegevens, opleiding gegevens > bewaartermijn 2 jaar > afronden administratieve handelingen en afronden boekjaar.

 • Beeldmateriaal > bewaartermijn: 5 jaar > profilering van de vereniging. 

 • Betaalgegevens > bewaartermijn: 7 jaar > fiscale bewaarplicht.Artikel 7 Cookies

SUS maakt geen gebruik van cookies. 

Artikel 8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SUS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretarissus@umcutrecht.nlOm er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. SUS wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 9 Beveiligen

SUS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretarissus@umcutrecht.nl 

 

Artikel 10 Social media

SUS maakt foto’s of video-opnames tijdens de activiteiten. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt ter behoeve van de profilering van SUS en kan geplaatst worden op social media, zoals de website, Facebook, Instragram en LinkedIn. 
Zonder nadrukkelijk bezwaar behoudt SUS het recht om dit beeldmateriaal te maken en te publiceren.

U kunt een bezwaar tot publicatie van beeldmateriaal sturen naar secretarisssus@umcutrecht.nl

bottom of page